איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי

המשך מבחני מתווכים  


שאלות לתרגול עבור מבחן המתווכים של משרד המשפטים בנושא מקרקעי ישראל
מבוססות על משקל דומה לשאלות הנשאלות במבחן המתווכים אשר לומדים בכדי להוציא רישיון תיווך.
כל הזכויות שמורות לרשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", למעט משאלות זהות או דומות מאד שנלקחו ממבחני התיווך של רשם המתווכים של משרד המשפטים אשר שם הזכויות של רשם המתווכים.
שאלות הללו הן שאלות לתרגול לפי נושאים, אין באמור מלהוות יעוץ משפטי.
שאלות אמיתיות של מבחן המתווכים שנכתבו על ידי מי מטעם רשם המתווכים
תוכלו למצוא בקישור:

http://www.justice.gov.il/UNITS/RASHAMHAMTAVCHIM/Pages/default.aspx
להצטרפות לקורס הכנה למבחן המתווכים של משרד המשפטים הקרוב  למקום מגוריכם לרכישת זכיינות ברשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", אם לדעתכם נפלה טעות באחת השאלות  או שאחת השאלות פוגענית, עמכם הסליחה, מרבית השאלות הן פרי הדמיון ולכל שאלה  או הסרת שאלה  או בכל נושא שתבחרו יש להתקשר ליועץ לימודים במשרדי הנהלת אל-הנכס 1700-702-777
או במייל Sharon@el-haneches.co.il

בהצלחה לכולם
 
תכנון ובניה
 1. דני מעוניין לבדוק מהן זכויות הבניה הקיימות בדירת מגורים ומבקש לפנות לועדה המקומית לתכנון ולבניה.
  מה מהמשפטים נכון?

   
 1. ועדה מקומית לתכנון ולבניה, קיימת רק בשלש הערים הגדולות.
 2. ועדה מקומית לתכנון ולבניה קיימת בכל מרחב תכנון מקומי
 3. ועדה מקומית לתכנון ולבניה אינה מוסמכת לדון ולאשר תכנית משום סוג, אלא רק לתת היתרי בניה.
 4. דני צריך לגשת ללשכת רישום המקרקעין ולא לוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
   
 1. הועדה המחוזית החליטה והורתה לועדה המקומית להכין באופן מיידי תכנית מתאר מקומית ולהגישה בתוך שלושה וחצי חודשים, דבר אשר מלחיץ מאד את חברי הוועדה המקומית, חברי הוועדה המקומית לא סיימו את הכנת התכנית בזמן, מה יכולה הוועדה המחוזית לעשות?

  א.
  על יושב ראש הוועדה המחוזית לפנות לממלא ראש העיר ולחייב את הוועדה המקומית לבצע את הדרישה.
ב. על יושב ראש הוועדה המחוזית לפנות לקבלת הוראות מהמועצה הארצית.
ג. הוועדה המחוזית רשאית לעשות בעצמה את כל הדרוש לביצוע הדרישה על חשבון הוועדה המקומית ובמקומה ולגבות את ההוצאות ממנה. לעניין זה יהיו לוועדה המחוזית את כל הסמכויות של הוועדה המקומית.
ד. כל התשובות לא נכונות
 
 1. דפנה פנתה לסיון, מתווכת במקרקעין וביקשה ממנה לאתר לה נכס בשכירות, אשר ישמש, כמעון למגורי עשרה חוסים שמשרד העבודה והרווחה אישר להם לגור במעון.
  איזה מהנכסים הבאים עשוי להתאים לה, ללא צורך בהגשת בקשה לשינוי יעוד.


  א. נכס בבניין מאוכלס הבנוי על קרקע שיעודה תעשייה.
  ב. נכס בבניין מאוכלס הבנוי על קרקע שייעודה מגורים
  ג. נכס בבניין בלתי מאוכלס הבנוי על קרקע שיעודה מגורים
  ד. נכס בבניין בלתי מאוכלס הבנוי על קרקע שייעודה מסחר, אשר קווי הבניין שלו מרוחקים לפחות 10 מטרים מהבניין המאוכלס הקרוב.
   
 2. מהו "היטל השבחה"?
  א. היטל שגובה הרשות המקומית בגין עליית ערכי הדירות עקב שיפור תשתיתיות באזורי מגורים.
  ב. מס שגובה רשות המיסים בגין מכירת דירות מגורים.
  ג. היטל שגובה ועדה מקומית לתכנון ובניה, בהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה-תשכ"ה- 1965
  ד. מס המוטל על רוכש דירה שאינה הדירה היחידה שלו.
   
 3. חברת המסיע מעוניינת להגדיל את שטחן של מספר תחנות קצה של אוטובוסים המופעלים על ידה, וזאת בגלל הרצון להוסיף קווים שיעצרו בתחנות אלה. לצורך כך הגישה חברת "המסיע" לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תכנית שינויים לתכנית מתאר מקומית המסדירה את הגדלת שטחי תחנות הקצה.
  האם חברת "המסיע" פעלה נכון?
  מדוע?
א. כן, משום שהגדלת שטחי תחנות אוטובוס מכל סוג מצויה בסמכות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
ב. לא, משום שהגדלת שטחי תחנות אוטובוס מצויה בסמכות הוועדה המקומית לתכנן ולבניה רק כאשר אינו מדובר בתחנות קצה.
ג. כן, משום שהגדלת תחנות אוטובוס מצויה בסמכות הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רק כאשר מדובר בתחנות קצה.
ד. לא, משום שהגדלת שטחי תחנות אוטובוס מכל סוג מצויה בסמכות וועדה מרחבית לתכנון ולבניה.
 
 1. איזה מהנושאים הבאים יכול להיכלל בתכנית המצויה בסמכות וועדה מקומית לתכנון ולבניה?
 1. רשת מחוזית לבזק, לתחבורה ולדרכים.
 2. שינוי בקו בניין אשר קבוע בתכנית
 3. הוראות בדבר שמירה על חוף הים
 4. התווית רשת דרכים ארצית
   
 1. שימי פנה לשמשון מתווך במקרקעין וביקש ממנו לאתר עבורו רוכש למגרש שבבעלותו, המיועד לבניה רוויה. שמשון מציג לשימי חוות דעת של שמאי מקרקעין ביחס למגרש שבה מצויין כי "השטח הכולל המותר לבניה כמשמעותו בחוק התכנון והבניה הינו 1000 מ"ר.
  מה משמעות הדברים?

  א. סך כל השטח המותר לבניה על המגרש הוא 1000 מ"ר למטרות עיקריות, לא כולל את השטחים למטרות שרות.
  ב. סך כל השטח המותר לבניה על המגרש הוא 1000 מ"ר, כולל הן את השטחים למטרות עיקריות והן את השטחים למטרות שרות.
  ג. סך כל השטח המותר לבניה על המגרש הוא המספר המתקבל מחלוקת 1000 מ"ר בשטח המגרש.
  ד. סך כל השטח המותר לבניה על המגרש הוא המספר המתקבל מחלוקת 1000 מ"ר באחוזי הבניה המותרים למגרש.
 2. מי מהגופים הבאים איננו מוגדר כ'מוסד תכנון:
א. המועצה הארצית לתכנון ובניה.
ב. אגף הפיקוח על הבנייה במשרד מהנדס העיר.
ג. רשות רישוי - מחוזית או מקומית.
ד. ועדת ערר.
 
 1. לאבנר הבעלים של מגרש בכפר יונה. נודע כי אושרה תוכנית מיתאר מקומית אשר תוצאתה הייתה ירידה גדולה בערך הקרקע. הוא מעוניין לתבוע פיצוי בגין ירידת הערך שנגרמה לקרקע כתוצאה מהתוכנית.
  מה אבנר יכול לעשות?
א. לתבוע פיצוי מהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשר התוכנית נמצאת בתחום סמכותה, והכל בכפוף לסעיף 200 לחוק .
ב. אבנר לא יכול לעשות כלום.
ג. אבנר יפנה לוועדה המחוזית לתכנון ולבניה לקבלת פיצויים.
ד. כל התשובות לא נכונות.
 
 1. שר הפנים מבקש להוציא צו תכנון שיכלול את העיר החדשה "שרונים", במסגרת מרחב תכנון מקומי?
  מה עליו לעשות
א. שר הפנים רשאי להוציא צו תכנון המכריז על שטח מרחב התכנון המקומי על דעת עצמו
ב. שר הפנים חייב להתייעץ עם המועצה הארצית, הועדה המחוזית והרשות המקומית הנוגעת בדבר.
ג. אין לו סמכות
ד. חייב להתייעץ עם שר הבינוי והשיכון.
 
 
 
 
 
 1. יהושפט, ראש עיר צעיר, קידם תכנית במוסדות התכנון להפיכת אזור ממגורים לתעשייה. מה יקרה  כאשר תתפרסם בציבור התכנית אשר מכריזה על האזור כאזור תעשיה לפי חוק התכנון והבנייה, אך יתברר בפועל שיש במקום בנייני מגורים ,דבר שבוודאי יגרום לכך שנעשה שימוש באזור שאינו מתאים לשימושים על פי התכנית, שכן האזור כעת מיועד לתעשייה, אך בפועל גרים שם אנשים בבניינים(כפי שגרו קודם לכן), מה הדין?
א. לא ניתן עשות דבר. חייבים את אישור הדיירים.
ב. חייבים את אישור המועצה הארצית להוציא את הדיירים.
ג. הוועדה המקומית באישור הועדה המחוזית חייבת, לערוך רשימת בניינים בה נעשה שימוש חורג ולהמליץ על תקופת מקסימום לחריגה.
ד. על הדיירים בבנייני המגורים לפנות את הדירות תוך 24 שעות.
 
 1. בהמשך לשאלה הקודמת, האם חייבים למצוא לדיירים מקום אחר לגור בו לפני הפינוי?
  א. כן.
  ב. לא.
  ג. תלוי במבחן האדם הסביר.
  ד. כל התשובות לא נכונות
 2. עיריית קרית אונו, העבירה תכנית לבניית בנייני משרדים ליד הספורטק, ארן ועדי זוג צעיר בעלי קרקע, נפגעו מהתכנית ובתור פיצוי העיריה החליטה להקצות להם קרקע חלופית במקום אחר.

  עיריית קרית אונו רוצה לקבוע בתכנית חדשה את הקצאת הקרקע לארן ועדי.
לפי איזו תכנית יעשו כן.
א. תכנית מתאר ארצית
ב.תכנית מתאר מחוזית.
ג. תכנית מפורטת.
ד. תכנית שמאית
 
 1. הועדה המקומית בעמק חפר, החליטה להכריז על פארק מקסים עם בעלי חיים נדירים כשמורת טבע רשמית, לצורך כך הפקיעה חלק קטן מהבית של קרן ואביב שגובל בתחום התכנית. קרן ואביב מתנגדים, האם יכולה המועצה לעשות כן?
  א. לא.
  ב. כן.
  ג. לא. רק לצורך בניית בית ספר או גן ילדים אפשר להפקיע.
  ד. כן, המועצה תוכל להפקיע רק אחרי תחילת תקפה של תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת
 2. מהי תכנית לשיכון ציבורי:
  א. תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת המייעדת מגרשים ריקים ופנויים לבניית מבני מגורים עבור הציבור הרחב.
  ב. תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת החלה על תחומו של שיכון ציבורי וכוללת הוראות  הדרושות כדי שניתן יהיה לאפשר רישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה למגרשים או חלוקה חדשה של הקרקע עליה נבנה שיכון ציבורי.
  ג. תכנית מתאר החלה על מקבץ בניינים של חברת עמידר.
  תמ"א 38.
 3. שלי ואביבית קנו בית פרטי בפתח תקווה ועברו להתגורר בו עם בניהם הקטנים איתן ואורי, יום בהיר אחר סיון המזכירה של הוועדה המקומית פ"ת התקשרה והודיע כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רוצה להפקיע את חלק מהחצר של שלי אביבית לצורך הקמת בית ספר חדש.
  האם יש לוועדה המקומית סמכות להפקיע?
  א. לא רק למחוזית יש
  ב. כן.
  ג. לא, אם היו רוצים להפקיע לגן ילדים אז היה אפשר.
  ד. כן רק אם שלי ואביבית יסכימו.
 4. מידד ויפעת קיבלו מתנה ממשפחתה של יפעת, קרקע ביהוד, בשותפות עם כל אחיה של יפעת. לצורך פתירת המחלוקות בין האחים הגישו מידד ויפעת בקשה להגדלת  מספר יחידות הדיור שניתן לבנות על החלקה מבלי להגדיל את שטח הבניה הכללי המותר. הוועדה המקומית לתכנון ובניה דחתה את בקשתם. למי ניתן לערער?
  א. לא ניתן לערער.
  ב. ניתן להגיש ערר לוועדת ערר במחוז.
  ג. ניתן להגיש ערר לוועדת המשנה להתנגדויות במחוז.
  ד. ניתן להגיש ערר למשרד הבינוי והשיכון.
 5. בבעלותו של שחר חלקת קרקע מוסדרת בחיפה, אותה הוא רוצה למכור לנועה.
  תכנית מתאר מקומית אושרה וכתוצאה מתכנית זו, ירד ערך החלקה, מה יכול שחר לעשות?
  א. במקרקעין מוסדרים לא חלה התיישנות ולכן יכול להגיש את התביעה בכל עת.
  ב. יכול להגיש תביעה תוך שבע שנים
  ג. התביעה לפיצויים תוגש תוך 3 שנים מיום תחילת תקפה של התכנית.
  ד.תביעה תוגש ברגע שיתברר היקף הנזק העתידי.
 6. לאלעד וליוני דירה המיועדת למגורים ברחוב רוטשילד 22 תל אביב,  יוני רוצה לפתוח במקום בית מרקחת. מה עליו לעשות?
  א. להגיש בקשה להקלה.
  ב. להגיש בקשה לשימוש חורג.
  ג. אין צורך בשום דבר.
  להגיש בקשה להיתר בניה.
 7. מתן רוצה לרכוש דירת גן ביהוד ליד בית הוריו, היכן יכול לבדוק אם מותר לו לבנות עוד חדר?
  א. במשרדי מיסוי מקרקעין
  ב. במשרדי ועדה מקומית לתכנון ובניה
  ג.במחלקת הארנונה.
  ד. במשרדי החברה הקבלנית.
 8. ליוני יש חלום לקנות ולהשכיר הרבה נכסים ולצאת לפנסיה מוקדמת. יוני קנה מחסן באזור התעשיה עמק חפר, המחסן נבנה ללא היתר בניה ויוני ידע את זה. לימים החליטה הוועדה המקומית להרחיב את הכביש על חשבון השטח של יוני ולצורך קיום מטרה זו הופקע המחסן של יוני.
  מה מהמשפטים הוא הנכון?

  א. אין לפנות את יוני.
  ב. יש לתת פיצוי ליוני.
  ג.אין פיצוי על הפקעה בכל מקרה.
  ד. יוני לא יפוצה על הפקעת מחסנו, אלא אם פעל בתום לב וקיימות נסיבות מיוחדות המצריכות זאת.
   
 9. לעו"ד יהונתן טמייב, אשר סיים את לימודיו בהצלחה בקריה האקדמית בקרית אונו, יש מגרש בבעלותו בעיר הקודש-ירושלים.
  לימים התקבלה תכנית מפורטת המשנה את יעוד הקרקע של יהונתן להפקעה לצורך הקמת בית ספר.

  האם הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים יכולה להפקיע את הקרקע, לשם הקמת הבית ספר?
  א.לא ניתן להפקיע מתוך תוקף של תכנית מתאר מקומית בלבד.
  ב.כן, כל עוד יהונתן יחתום על אישור להפקעה.
  ג. כן, הפקעה מסוג זה בסמכות הוועדה המקומית.
  ד.הפקעה, מסוג זה בסמכות הוועדה המחוזית.
 
 
 1. מוטי הוא הבעלים של קרקע באזור בקעת אונו, מוטי בנה על הקרקע מבנה, באת באופן לא חוקי,  כיום הוועדה המקומית רוצה להפקיע את הקרקע שעליו יושב המבנה.
  מה נכון?

  א. אין להפקיע את הקרקע עד שימצא שיכון חלוף סביר.
  ב.  יש לפצות את מוטי לפי הערכת שמאי
  ג.אין פיצוי בכל מקרה כי אין היתר.
  ד.לא יפוצה, אלא אם פעל בתום לב וקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
 
 
 
 
תשובות:
1.ב. ס' 17 לחוק התכנון והבניה
2. ג' ס' 28 לחוק התכנון והבניה
3. ג'. ס' 63 א' לחוק התכנון והבניה.
4. ג'. ס' 196 א'  לחוק התכנון והבניה.
5. ב. ס' '62 א' 3 לחוק התכנון והבניה
6. ב'ס' 62 א' 4 לחוק התכנון והבניה
7. ב'. הגדרת "שטח כולל המותר לבניה"
8. ב'. הגדרת "מוסד תכנון"
9. א'. ס' 197 לחוק התכנון והבניה
10. ב'. ס' 13 לחוק התכנון והבניה
11.ג ס' 178 לחוק התכנון והבניה
12. א' ס' 187 לחוק התכנון והבניה

13.ג'ס' 69(8) לחוק התכנון והבניה
14. ד' ס' 189 לחוק התכנון והבניה
15. ב'. ס' 11 א' 1 חוק התכנון והבניה.
16. ב'.
17.ב'. ס' 12 ב' לחוק התכנון והבניה.
18. ג. 197 ב'
19 . ב'. הגד' שימוש חורג
20.ב'
21. ד. ס' 190(3)
22.ג
23.ד
 
עוד שאלות בדיני תכנון ובניה:
1. בילי גרה בבית רב קומות עם נוף פסטורלי, לימים גילתה בילי כי העיריה הולכת להקים גורד שחקים אשר יחסום לה את הנוף וכתוצאה מכך יוריד את השווי של דירתה, מה יכולה לעשות?
א. להגיש תביעה לפיצויים מהוועדה המקומית לתכנון ולבניה.
ב. להגיש תביעה לפיצויים מהוועדה המחוזית לתכנון ולבניה.
ג. לפנות לראש העיר.
ד. לפנות לשר השיכון

2.  התביעה של בילי הגיעה למקום הרלוונטי, לאחר בחינת תביעתה, רצה הפקיד להחזיר לה תשובה, על פי איזה סעיף יוכל להתגונן?
א. לפנות ליועץ המשפטי.
ב. להחזיר לה תשובה, שלא משלמים דבר-"שיטת מצליח".
ג. לפי העילות בס' 200 לחוק התכנון והבניה.
ד.. כל התשובות לא נכונות.

3. מי מהבאים יכול לייעץ לממשלה בנושאי חקיקה:
א. הוועדה המקומית.
ב. המועצה הארצית.
ג. הוועדה המחוזית.
ד.  כל התשובות נכונות.


4.מהו מרחב תכנון מקומי?
א. שטח שיוכרז בצו על ידי שר הפנים.
ב. שטח שיוכרז בצו על ידי המועצה הארצית.
ג. שטח שמוכרז על ידי הוועדה המקומית.
ד. שטח שמוכרז בצו על ידי הוועדה המחוזית.


5.  איזה תכנית תתייחס לקביעת הוראות בדבר שמירה על חוף הים ?
א. תכנית מתאר ארצית.
ב. תכנית מתאר מחוזית.
ג. תכנית מתאר מקומית.
ד. צו של שר הפנים
6. דלית בעלת חברה קבלנית, מתעניינת בביצוע עסקת קומבינציה עם משפחת לוי, כיום יש אישור לבנות 14 קומות, ברצונה לבדוק האם ניתן להגדיל ל- 20 קומות ללא הגדלת סך השטחים למטרות עיקריות.
איזה תכנית יכולה לקבוע זאת:
א. תכנית מתאר ארצית.
ב. תכנית מתאר מחוזית.
ג. תכנית מתאר מקומית.
ד. תכנית האישור שר הפנים.
7.  אושר ייעוד בתכנית להקמת בניין מגורים, בניין המגורים מאוכלס, ישי רוצה לדעת האם מובן מאליו שחוסים יוכלו לגור בבניין או שצריך אישור מיוחד לכך, מה הדין:
א. בבניין מגורים יכולים לגור עד שישה חוסים, אין צורך באישור נפרד.
ב. צריך לפנות לוועדה המקומית לקבל אישור מראש.
ג. צריך להגיש התנגדות
ד. יכולים לגור אפילו עשרה חוסים.
8. איציק פנה לגו'רג' המתווך במטרה שימכור לו את הבית, ג'ורג' אמר לאיציק כי צריך ככל הנראה לשלם היטל השבחה ושיתקשר אליו אחרי שיבדוק זאת, כי צריך לקחת את זה בחשבון.
למי משלמים היטל השבחה?
א. לוועדה המקומית לתכנון ובניה.
ב. למועצה הארצית.
ג. לשר הפנים.
ד. אף תשובה אינה נכונה.
9. לישי גר בבניין מגורים שהוכרז כבניין בשימוש חורג, האם עליו להפסיק מייד את השימוש בדירתו?
א. כן.
ב. לא. יוכל להפסיק את השימוש עת קבלת שיכון חלוף סביר.
ג. לא. יוכל להפסיק את השימוש עת קבלת פיצויים.
ד. תשובות ב + ג..

10. ליאור ובניו בעלי בניין דירות בתל אביב, שמעו על פרוייקט תמ"א 38 ונדהמו מהעובדה שהקבלן יתקין  להם מעלית בבניין ועוד חדר, בכפוף למתן אישור לבנות על הגג.
תמ"א 38 היא קיצור ל:
א. תכנית מתאר מחוזית.
ב. תכנית מתאר ארצית
ג. תכני מתאר מקומית.
ד. תכנית מטעם ראש הממשלה, כחלק מהגדלת היצע  הדיור במדינה.


11. מהי וועדת ערר?
א. וועדה שצריכה להחליט בערר על החלטה של וועדה מקומית.
ב. וועדה שדנה בעניין איחוד וחלוקה
ג. לדון ולהחליט בערר לפי חוק משק הגז הטבעי
ד. כל התשובות נכונות
12. בשעה טובה מונה שאול לחבר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה שבתחומה נמצאת יותר מרשות מקומית אחת.
   כמה שנים תארך כהונתו?
א. שנתיים.
ב. שלש שנים.
ג. ארבע שנים.
ד. חמש שנים, אך לא לפני שימונה חבר אחר במקומו.

תשובות:
1. א'. ס' 197 לחוק התכנון והבניה
2. ג'- ס' 200

3. ב'- ס' 2א'.
4. א'-ס' 13
5. ב'. ס' 57
6. ג'- 62 א' 8
7. א' ס' 63 א'.
8. א'- ס' 196 א'.
9. ד'- ס' 187.
10. ב'
11. ד' ס' 12 ב'(1)+(2)+5
12. ד' ס' 21

 
 
שאלות לתרגול עבור מבחן המתווכים של משרד המשפטים בנושא חוק ההוצאה לפועל
מבוססות על משקל דומה לשאלות הנשאלות במבחן המתווכים אשר לומדים בכדי להוציא רישיון תיווך.
כל הזכויות שמורות לרשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", למעט משאלות זהות או דומות מאד שנלקחו ממבחני התיווך של רשם המתווכים של משרד המשפטים אשר שם הזכויות של רשם המתווכים.
שאלות הללו הן שאלות לתרגול לפי נושאים, אין באמור מלהוות יעוץ משפטי.
שאלות אמיתיות של מבחן המתווכים שנכתבו על ידי מי מטעם רשם המתווכים
תוכלו למצוא בקישור:

http://www.justice.gov.il/UNITS/RASHAMHAMTAVCHIM/Pages/default.aspx
להצטרפות לקורס הכנה למבחן המתווכים של משרד המשפטים הקרוב  למקום מגוריכם לרכישת זכיינות ברשת סוכנויות תיווך "אל-הנכס", אם לדעתכם נפלה טעות באחת השאלות  או שאחת השאלות פוגענית, עמכם הסליחה, מרבית השאלות הן פרי הדמיון ולכל שאלה  או הסרת שאלה  או בכל נושא שתבחרו יש להתקשר ליועץ לימודים במשרדי הנהלת אל-הנכס 1700-702-777
או במייל Sharon@el-haneches.co.il

בהצלחה לכולם
 
 
 
תרגול בכתה הוצל"פ
 1. דניאל הינו כונס נכסים על נכסיו של גיא. גיא היה חייב כספים לאנשים רבים וכתוצאה מכך פשט את הרגל. מורן שותפתו של גיא לעסקים, טוענת שחלק מהנכסים אשר נמצאים בכינוס הנכסים הינם שלה. מה מהמשפטים נכון?
א. מורן לא יכולה לעשות דבר, מרגע מינוי כונס הנכסים
ב. מורן יכולה לפנות לר' ההוצאה לפועל לשים לב לזכותה.
ג. ר' ההוצאה לפועל יכול  להתנות את ההשהיה במתן ערובה.
ד. תשובות ב'- וג' נכונות.
 
 1. תמיר, עובד מדינה במשרד הבינוי והשיכון מונה ככונס נכסים על בניין מגורים ברח' סוקולוב 1 בהרצליה, האם תמיר זכאי לקבלת שכר ככונס נכסים ?
א. לא. הוא מקבל משכורת גבוהה ותנאים סוציאלים מצויינים.
ב. לא. כל עובד מדינה יכול לעסוק בכינוס נכסים
ג. כן, ובלבד שהורשה כדין לקבל את שכר הטרחה כאמור עבור טרחתו.
ד. כל התשובות לא נכונות
 
 
 1. דנה זכתה בתביעה שהגישה כנגד אפי, דנה הלכה עם פסק הדין להוצאה לפועל וביקשה שיוציאו צו לכינוס נכסים על גובה 555,555 ₪, ששווה לגובה החוב, על נכסיה של אפי, האם מותר לר' ההוצאה לפועל למנות כונס נכסים במקרה זה ?
א. מותר למנות כונס נכסים רק כאשר לא עומדים בתשלומי משכנתא לנכסי מגורים.
ב. כן.
ג. זהו סכום גבוה, רק ביהמ"ש רשאי למנות כונס נכסים.
ד. רק כונס הנכסים הרשמי יכול למנות כונס נכסים.
 
 1. בוטל
   
 2. נתי הוכרז כפושט רגל. על הנכס אשר בבעלותו ברחוב אוסישקין 1 בפ"ת מונה כונס נכסים.
  כונס הנכסים  אלון דרש כי נתי יעביר לו נסח טאבו והסכמים קודמים בנוגע לדירה, האם חייב נתי להעביר לו את המסמכים?
א. לא. המסמכים הם קניינו הפרטי של נתי.
ב. לא
ג. כן.
ד. רק כונס הנכסים הרשמי ור' ההוצל"פ יכולים לדרוש זאת.
 
 1. עו"ד אילן מונה להיות כונס הנכסים על מגרש בקרית חיים.
  על אף שמחתו הרבה של אילן, נאלץ אילן לטוס לחו"ל מסיבות השמורות עימו.
  האם אילן יכול להתפטר?
א. כן. ביהמ"ש יכול לקבל התפטרות
ב. ההתפטרות יכולה להתבצע בעל פה.
ג. אילן יכול לפנות בכתב לר' ההוצאה לפועל ור' ההוצאה לפועל צריך לאשר את ההתפטרות
ד. רק שופט בדרגת מחוזי יכול לאשר התפטרות.
 
 1. מתן מונה להיות כונס נכסים על דירת 4 חדרים בנתניה, פלדמן, עו"ד במקצועו הינו החייב והבעלים של הדירה הנ"ל. מר' פלדמן טוען שמתן אינו ממלא את תפקידו ככונס נכסים כראוי ובוודאי אינו מנהל את המכירה באופן ראוי, האם יכול לדרוש מר' פלדמן שמתן כונס הנכסים לא ינהל את הנכס?
א. לא
ב. מר פלדמן צודק, ניהול זה לא חלק מכינוס נכסים
ג. כינוס נכסים רלוונטי רק למכירת קניונים ודירות יוקרה..
ד. אין בעיה לנהל כל עוד מר פלדמן מסכים לניהול.
 
 1. עומר וחן, זוג צעיר, קנו דירה ב-1,900,000 ₪, לימים לא עמדו בתשלומי המשכנתא והבנק רצה לתבוע את זכותו בנכס, מה על היועץ המשפטי של הבנק לעשות?
א. רק תביעה לבית המשפט
ב. רק תביעה לבית הדין למשכנתאות.
ג. חובה לפנות  רק להוצאה לפועל
ד. ניתן לבחור בין הגשת תביעה לבית משפט לבין פניה ללשכת הוצאה לפועל
 
 1. נעמי, שי, דנה ושירלי הינן שותפות שוות בחנות בקניון שרונים בהוד השרון מכח הסכם שיתוף, בטאבו מופיעה רק נעמי כבעלת החנות, לכל אחת מהשותפות יש זכות קדימה לרכישת הנכס במידה ואחת השותפות תרצה למכור, לימים נעמי פשטה את הרגל והחנות אשר היא שותפה בה בקניון שרונים, הוצעה למכירה בהוצאה לפועל, מה יכולות שאר השותפות לעשות?
א. לפנות לכונס הנכסים הרשמי ולעצור את המכירה.
ב. לפנות לנעמי שתמכור להן מהר את חלקה.
ג. כלום, שיכנסו לרשימת הנושים
ד. לפנות לראש ההוצאה לפועל ולבקש ממנו להשהות את המכירה עד שיפנו לבית המשפט.
 
 1. לאלעד מתווך מורשה יש לקוח אשר מחפש דירה ברחוב הגפן 5 בבני ברק, לימים ראה בעיתון מודעה לדירה בכינוס נכסים באותו בניין, האם אלעד יכול לתווך בעסקה בכינוס נכסים?
א. לא
ב. לא, רק באישור בית משפט
ג. לא. תיווך עולה כסף
ד. כן, בתנאי שיתן דין וחשבון לר' ההוצאה לפועל.
 
 
 
 
 
 1. אברהם מונה לתפקיד רשם ההוצאה לפועל, התיק הראשון שהתבקש לטפל בו הינו רישום צו עיקול על דירה באם המושבות בפתח תקווה שבבעלות ריטה, כיצד צריך להתבצע העיקול?

  א. אברהם יפרט בצו את פרטי הדירה והודעה על כך תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה ללשכת רישום המקרקעין, בכדי שרשם המקרקעין יכתוב הערת אזהרה.
ב. אברהם יפרט בצו את פרטי הדירה והודעה על כך תישלח בדואר רגיל ללשכת רישום המקרקעין, בכדי שהמפקח על המקרקעין יכתוב הערת אזהרה.
ג. אברהם יפרט בצו את פרטי הדירה והודעה על כך תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה ללשכת רשם המשכונות, בכדי שרשם המקרקעין יכתוב הערת אזהרה.
ד. כל התשובות לא נכונות
 
 1. ריטה מהשאלה הקודמת, הוכרזה כפושטת רגל, אברהם שלח לה הודעת עיקול, הידועה גם בשם הודעה לחייב, ריטה שנלחצה מאד מההודעה, שכן הפנימה את העובדה שלא תוכל להוריש את הנכס לילדיה, מעוניינת לפדות בהקדם את החוב לפני שהנכס יועבר לכינוס נכסים וימכר בהוצאה לפועל.
  כמה זמן יש לה לפדות את החוב, לפני שדירתה תוצע למכירה?

  א. 20  יום, מיום רישום העיקול
  ב.30 יום. מיום רישום העיקול
  ג. 40 יום. מיום רישום העיקול
  ד. 50 יום. מיום רישום העיקול
13.
 1. לאחר תקופת הזמנים יגיע שמאי להעריך את הנכס
ג. לאחר תקופת הזמנים ניתן להציע הצעות לרכישת הנכס.
ד. כל התשובות לא נכונות


14. יניב בחור צעיר, לא יכול להרשות לעצמו לרכוש לו דירה במחיר שוק ורוצה לקנות דירה מכינוס נכסים, מה סכום הערבון שצריך לצרף להצעתו?
א. 15% אך החייב והזכאי לא חייבים לצרף ערבון.
ב.10%,אך החייב והזכאי לא חייבים לצרף ערבון.
ג.30% אך החייב והזכאי לא חייבים לצרף ערבון.
ד. 40% אך החייב והזכאי לא חייבים לצרף ערבון.
 תשובות:
1. ד'. ס' 57 לחוק ההוצל"פ
2.ג'. ס' 59 ב'
3.ב'. ס'  53 א'
4.בוטל
5.ג'. ס' 56 א'
6. ג'. ס' 60 א'
7. א'. 54 א'
8. ד'
9. ד'. ס' 57
10. ד.54 ג'
11. א' ס' 62 לתקנות ההוצל"פ
12. ב' ס' 63(2) תקנות הוצל"פ
13. א'. ס' 64+65 לתקנות הוצל"פ
14.ב' ס' 67 לתקנות ההוצל"פ
 
 
עוד שאלות בחוק הוצאה לפועל:

1. יוני מונה ככונס נכסים על דירתו של חיים, יוני פרסם קבוע, שתי מודעות בגלובס ומודעה אחת באתר "כונס און ליין" עד שהנכס נמכר, מי יקבע את שכרו והוצאותיו של יוני?
א. המוציא לפועל.
ב. ראש ההוצאה לפועל.
ג. החייב.
ד.המדינה.

2. נניח שיוני מהשאלה הקודמת היה עובד מדינה, האם השכר בגין הכינוס מגיע ליוני כבונוס ולמי יועבר?
א. שכרו יקבע על ידי ראש ההוצאה לפועל ויועבר לאוצר המדינה
ב. שכרו יקבע על ידי ראש ההוצאה ויועבר ליוני, רק אם הורשה לקבל את השכר.
ג. א+ב' נכונות.
ד. השכר בגין הכינוס לא קשור לעבודה שלו  ומותר לקבל אותו כבונוס, למה שיעבוד בהתנדבות?

3. דירתה של שירי נמכרה בהוצאה לפועל באמצעות כונסת הנכסים, עינת, שירי עשתה ככל שביכולתה, להבריח את המתעניינים שפנו לעינת במטרה לרכוש את הנכס של שירי. האם שירי עוברת על החוק?
א. לא, זה הנכס שלה.
ב. כן.
ג. מוכרים לי את הדירה כעס זה דבר טבעי.
ד. האחריות היא של הכונס ולא של החייב

4. הכונס גל מכר את הבית הפרטי של החייבת רותי, גל שקד ועמל  והשקיע כספים רבים בפרסומים, במטרה להביא כמה שיותר אנשים, בכדי למכור את הבית, לאחר המכירה שלח מכתב לר' ההוצאה לפועל וביקש שכר בעומד על 6000 ₪, האם חייב ר' ההוצאה לפועל לשלם לו?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם יגיש את הפנקסים שנוהלו על ידו בשר למכירה וימסור דינים וחשבונות.
ד. כל  התשובות לא נכונות.

5. שימי כונס הנכסים, התרשל בתפקידו וגרם נזק רב שכתוצאה ממנו הדירה נמכרה בחצי ממחירה האמיתי, לא היתה סיבה מוצדקת לכך, מה ראש ההוצאה לפועל יכול לעשות:
א. כלום.
ב. לבטל את המכירה.
ג. לחייב את שימי בפיצוי הנזק.
ד. לפנות לשר הממונה.

6. שי פשט את הרגל והרכב אשר חנה בחניה שלו נמכר בהוצאה לפעול, באמצעות כונס נכסים, דליה שראתה את המודעה בעיתון נדהמה לגלות, כי הרכב הנמכר הוא לא אחר מאשר שלה, דליה  רוצה לפעול במהירות, בכדי לבטל את רוע הגזירה, מה עליה לעשות?
א. ר' ההוצאה לפועל יכול לומר זאת לכונס הנכסים שישים לב בעניין.
ב. ר' ההוצאה לפועל יכול להשהות פעולות בנכס, בכדי לאפשר לדליה לפנות לביהמ"ש.
ג. ר' ההוצאה לפועל יכול להתנות את ההשהיה במתן ערובה מדליה.
ד כל התשובות נכונות.

7.לישי כונס נכסים צעיר, מכר דירה בכינוס וקיבל לחשבון נאמנות את הכסף, מה עליו לעשות עם הכסף?
א. להעביר לחייב
ב. להעביר לביהמ"ש.
ג. להעביר לר' ההוצאה לפועל.
ד. להעביר למוציא לפועל.

8. איתי מונה ככונס נכסים לנכס של יעל, לימים הבין כי זה לא פשוט כמו שחשב והחליט לפרוש ולעסוק בעיסוקים רווחים יותר, איתי שלח לר' ההוצאה לפועל מכתב התנצלות וטס לחו"ל.
האם איתי פעל נכון?
א. כן. הוא הודיע בכתב.
ב. הודעה בעל פה גם היתה מספיקה.
ג. לא ראש ההוצאה לפועל צריך לאשר את התפטרותו.
ד. לא הוא היה צריך לשלוח את המכתב גם לחייב.

תשובות:
1. ב', ס' 59.
2. ג', 59ב'.
.3 ב'- ס' 56
4.ג'-ס' 54 ג'
5. ג'- ס' 58
6. ד'. ס'57
7. ד'. ס' 54 ד'
8. ג'- ס' 60

 
אפיק פרסום בניית אתרים