איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

האם קיימים מכרזים ברמת אפעל? בתים למכירה , דירות או מגרשים ברמת אפעל, נקודות למחשבה בנושא מכרזים של רשות מקרקעי ישראל.  

 
לעיתים אנשים שמתעניינים לקנות בתים פרטיים ברמת אפעל אשר מהווה שכונה של רמת גן או לקנות מגרשים ולבנות בפועל וילות או קוטג'ים או לקנות דירות ישנות או דירות חדשות ברמת אפעל שמשויכות לפרויקטים החדשים מתעניינים גם בתחום מכרזים ברמת אפעל, אולי לקנות דירה בפרוייקט מחיר למשתכן או ניתן להשתתף במכרז לחכירה של מגרש או מגרשים ברמת אפעל.

יש לקחת בחשבון את כל האספקטים אשר קשורים לרשות העתיקות כפי שכתוב בחוברות מכרזים של רשות מקרקעי ישראל

בתנאי המכרז של רשות מקרקעי ישראל בנושא מגרשים בסביון לדג'בנכתב שאם המגרשים יוכרזו כאתר עתיקות על ידי רשות העתיקות, הזוכה ישא בעלויות הביצוע של הסקר הארכיאולוגי, פיקוח, חפירות, בדיקה וחפירות הצלה במגרשים והיקף העבודות יקבע על ידי רשות העתיקות.

כמו כן הם חידדו שהיקפי הפיקוח, חפירות הבדיקה,  חפירות ההצלה וכדומה יקבעו על ידי רשות העתיקות, כמו כן הזוכה חייב לבצע חפירות הצלה לשחרור השטח לבניה על חשבונו במימונו ועל אחריותו בלבד.

 
עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודות, נכסי המדינה הם, והזוכה ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על-ידי כל אדם שהוא.

מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הזוכה לנציג הממשלה, כפי שתיקבע הרשות, על התגלית וכן מתחייב הזוכה לקיים הוראות כל דין בדבר עתיקות.
הזוכה מתחייב בזאת להיות אחראי לכך כי כל מבצעי העבודות מטעמו ימלאו אחר הוראות אלו.

נתגלו עתיקות שגילוין עשוי לגרום לעיכוב בביצוע התחייבויות הזוכה, תינתן על ידי הרשות אורכה לתקופת הביצוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי
במידה ושחרור השטח מעתיקות יעכב את מסירת השטח לזוכה, תשקול הרשות את משך תקופת הביצוע

כל עבודה שתתבצע בתת-הקרקע, תחייב פיקוח בנוגע לעתיקות, על חשבונו של הזוכה.
הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא, כספיות ו/או אחרות, כלפי רמ"י ו/או מי מטעמה, בגין התנאים המפורטים לעיל.

כך גם לקחת בחשבון בכל מכרז או מכרזים, גם ברמת אפעל, גם לגבי בניה של בתים פרטיים ברמת גן ובפרט ברמת אפעל ובמקומות אחרים.
רוצים לדעת עוד על מכרזים ברמת אפעל?
כמה עולה לקנות וילות למכירה ברמת אפעל או קוטג'ים למכירה?
בכמה נמכרו דירות חדשות ברמת אפעל, רמת גן?
האם מוצע למכירה פנטהאוז ברמת אפעל ומה ההבדל בין מחיר פנטהאוז או מיני פנטהאוז לבין מחיר של וילה, קוטג' או מגרש ברמת אפעל?
האם יש בית פרטי למכירה או להשכרה עם קליניקה?

התקשרו היום,
אל הנכס
03-5343959
https://el-haneches.co.il/index.php?type=branch&id=5

 
אפיק פרסום בניית אתרים