איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

מכרזים רמת אפעל, האם כדאי לבדוק לפני קניה של בתים פרטיים למכירה ברמת אפעל רמת גן או מגרשים ואפילו דירות חדשות ברמת אפעל, האם קיימים מכרזים ברמת אפעל?  

במאמרים הקודמים לגבי בתים למכירה ברמת אפעל, מגרשים או דירות למכירה, התייחסנו לאספקט של רשות העתיקות לעניין מכרזים.
התייחסנו קודם לכן לסעיפים ספציפים במכרז אשר נוגעים לרשות העתיקות.

אם תרצו תוכלו להתעדכן במכרזים באתר רשות מקרקעי ישראל.

במהלך המסלול של בדיקת בתים למכירה ברמת אפעל, מגרשים, קוטג'ים או וילות, מומלץ לבחון גם מכרזים ברמת אפעל אם קיימים.


 
 

נקיש לדג באתר של רשות מקרקעי ישראל

חיפוש מכרז רמת גן ואז נבדוק ספציפית את רמת אפעל.

כמובן שענייננו בתים ברמת אפעל, רמת גן, וילות, קוטג'ים , מגרשים או דירות.

לחפש מכרזים שמעניינים לפי הגדרתכם.

בכדי להבין מה המשמעות של מכרז.

 

נמחיש באמצעות דוגמא של מכרז שפורסם בעיר באזור המרכז.
 

היה מכרז של בניה נמוכה/צמודת קרקע,

 

 

מדובר במכרז שייעודו בניה צמודת קרקע למגורים והמדובר על 14 יחידות דיור.
 

וזו לשון המכרז

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית  14 יח"ד צמודות קרקע בקיר משותף במתחם אחד בשכונת " 

"

תוכן סעיפי המכרז:

פרטי המכרז

היבט תכנוני פיזי

מסלול המכרז
תנאים נוספים
תשלומים

 

 

הגשת הצעה, מועד אחרון להגשת הצעה,תקופת ההצעה
הפקדת ערבויות
בחירת זוכה במכרז,

תנאים להתקשרות עם הזוכה
הפרות וסעדים

שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים,ביטול המכרז
תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז.

ובנספחים ניתן למצוא את טופס ההצעה, נוסח חוזה החכירה ,חוק מקרקעי ישראל,  קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוסח ערבות להבטחת הרישום, ערבות להצעה, תצהירים, תקנונים ותשריטים.

 


ובהמשך כתוב:
הזמנה לקבלת הצעות

רשות מקרקעי ישראל : "להלן) הרשות" או "רמ "י" (, מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון )ללא הסכם פיתוח( לתקופה של 98 /שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 /שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש להלן) : "החוזה" (, בגין השטחים שפרטיהם בעת פרסום המכרז (:

כתוב את מספרי המגרשים, מספר הגוש, מספר החלקה, שטח בערך במ"ר , מחיר מינימום בשקלים, הוצאות פיתוח וגובה ערבות
בס' 3.1.4 נכתב

כזוכה במכרז ייבחר מציע אשר יציע את המחיר המוצע הגבוה ביותר, לא כולל מע"מ, לאחר שהביא בחשבון את כלל התנאים הקבועים בחוברת מכרז זו )

יש עוד מגוון הוראות שכתובות במכרז, כדאי לקרוא את כל ההוראות של המכרז המצורף

אז, אם תרצו לדעת עוד על מכרזים ברמת אפעל, מחירים של בתים ברמת אפעל, רמת גן, מחירים של וילות למכירה ברמת אפעל, קוטג'ים למכירה, מגרשים או דירות, התקשרו היום

אל הנכס,

תיווך רמת אפעל

אפיק פרסום בניית אתרים