איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

סיכום חוקי מתווכים  

 

חוק המתווכים

סעיף 9 ב-1
מוכר שלא במהלך עסקיו- הכוונה לאזרח רגיל ולא קבלן
1 .לא דירה(לדג' מסחרי, קרקע חקלאית) - תקופת הבלעדיות לא תעלה על שנה
    לא נקבעה תקופה- היא תפוג לאחר 9 חודשים
2. דירה- תקופת הבלעדיות לא תעלה על 1/2 שנה
 לא נקבעה תקופה- היא תפוג לאחר 30 ימים
ס' 9  ב' 2
אם המתווך לא פעל בהתאם להסכם הבלעדיות, כלומר לא ביצע את פעולות השיווק שהתחייב להן,  אזי יחולו סנקציות
התקופה בגין לא דירה/דירה  תקוצר ל1/3 מתקופת הבלעדיות שנקבע או שקבועה בחוק
 • לא דירה- לדג' שנה -1/3 = 4 חודשים
לדג' 9 חודשים- 1/3= 3 חודשים
 • דירה-לדג'  6  חודשים- 1/3 = חודשיים
לדג' 30 ימים-1/3 = 10 ימים
 
כמובן שניתן להסכים גם על תקופה קצרה יותר(לדג' בלעדיות לדירה לחודשיים) והסנקציה(קיצור הבלעדיות) תהיה בהתאם


 
 
סעיף 14 (3)
המתווך במקרקעין, יהיה זכאי לעמלת תיווך בכפוף לעמידה בשלושת הקריטריונים הבאים:
 1. בעל רישיון תיווך
 2. חתימה על הסכם בכתב עם הלקוח(טופס הזמנת שירותי תיווך)
 3. היות המתווך גורם יעיל בעסקה
 
 
זכאות המתווך לתשלום דמי התיווך
המתווך במקרקעין שהינו בעל רשיון, זכאי לקבל דמי תיווך עבור עבודתו, ובתנאי שהוא היה ה"גורם היעיל" שהביא בסופו של דבר להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.
.
מהו גורם יעיל- יוסבר במסגרת שיעור פסקי הדין.
 
 

           
 
 
 

ועדת משמעת-

סעיף 14 א'
התיקון  החדש בחוק המתווכים, קובע הגדרות לעבירת משמעת של מתווך במקרקעין והקמת ועדת משמעת של משרד המשפטים שתדון בעבירות אלה.
התיקון קובע בעיקרו כי אם מתווך מקרקעין ביצע מעשים מסוימים, הוא עבר עבירת משמעת. על-פי התיקון, עבירות המשמעות כוללות בין השאר:
הצדדים: קובל- המתלונן
               נקבל- המתווך
                (תובע חוקר- יורחב בהמשך)
אי-גילוי עניין אישי,
גילוי ידיעה לגבי הלקוח,
 ביצוע פעולות משפטיות בנוגע לעסקה,
התנהגות בדרך שאינה הולמת את העיסוק,
השגת הרישיון במצג-שווא,
גילוי חוסר אחריות,
רשלנות חמורה או חוסר יכולת מקצועית
הרשעה בפסק דין סופי בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה ונסיבותיה,
המתווך אינו ראוי להמשיך לעסוק במקצוע.
14 ט' -אם הוועדה תמצא כי נעברה עבירת משמעת, היא תהיה רשאית להטיל על המתווך אחד או יותר מאמצעי המשמעת הבאים:
התראה, נזיפה, קנס, התליית הרישיון ובמקרים החמורים ביטול הרישיון למשך 7 שנים.
14 כ'- אמצעי משמעת על תנאי

 
ניתן לקבוע כי החלטה בגין קנס או התליית רשיון היו על תנאי
לתקופה של בין שנה עד 3 שנים תוקפה מיום מתן פס"ד אלא אם הוראתה הועדה אחרת.
מי שעבר עבירה נוספת לא יזקף לו שוב נושא על תנאי.
סייגים- הועדה יכולה להפעיל את התנאי שקבע אולם יכולה היא להאריך את תקופת התנאי לעוד שנתיים שיחל מניינם מיום סיום התנאי הראשון או אם שכהסתיים התנאי הראשון מיד במועד מתן ההחלטה.
14 כא- החלטות אחרות של ועדת המשמעת
14 ג' החוק קובע הוראות לעניין אופן ניהולו של ההליך בפני ועדת המשמעת ואת זכויות הצדדים. ההליך יתנהל בדלתיים סגורות, אלא אם כן המתווך מבקש להפוך לפומבי ומאשרים לו, או אם הוועדה בחרה לעשות כן, אך ועדת המשמעת תהיה רשאית להורות על פרסום ההחלטה, לרבות בציון פרטים מזהים של המתווך, במגבלות שנקבעו לכך.
 


 
הגורמים הקשורים לחוק:
שר
רשם המתווכים
סעיף 4 ועדה מייעצת לרשם המתווכים לגבי הבחינה וכל תחום שיחפץ הרשם-
מי ממנה ? שר המשפטים
מי הנציגים?
 • מתווך
 • נציג צרכנים
 • עו"ד- נציג הלשכה
תקופת הכהונה ?
3 שנים+ 3שנים( הפסקה 3 שנים) מינוי חדש ל- 3 שנים
הרשם רשאי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לשלול רישיון במידה ותנאי הסף לקבלת רישיון פסקו, אחרי קבלת הרישיון, או לא לתת רישיון מלכתחילה אם מצא עפ"י עובדות אחרות שנודעו לו שהמתווך לא ראוי לשמש כמתווך(5א' או 5א'3או 5ב'1)
לדג' מתווך פעיל פשט את הרגל.

סעיף ועדת משמעת – תפקידה לדון ולהחליט בעבירות משמעת
מי ממנה ? שר המשפטים
מי הנציגים?
 • כשיר להתמנות כשופט שלום- יו"ר
 • מתווך- וותק 5 שנים
 • עו"ד- עובד מדינה בתחום המקרקעין
תקופת הכהונה ?
4 שנים+ 4 שנים( הפסקה 4 שנים) מינוי חדש ל- 4 שנים
 

 
תובע+ חוקר-
תלונה תתברר מול חוקר- שהינו משפטן או עו"ד כפי שהשר הסמיך אותם לפי החלטת התובע- ממצאי התלונה יועברו לתובע שיגיש קובלנה
קובלנה תוגש ע"י תובע- שהיועץ המשפטי לממשלה מינה אותו.
14עניני פרוצדורה-
 ב'- לנקבל יש זכות עיון בחומר שמצא החוקר
לא קיבל את החומר יפנה ליו"ר הועד – דן יחיד
לא קיבל היתר לעיין בחומר יגיש ערעור תוך 15 יום לבית משפט מחוזי( דן יחיד)
חומר שלא ניתן לנקבל לעיין בו לא יוגש כראיה בקובלנה אלא אם ויתרו על כך בכתב הנקבל או מדובר בחומר שאי גילויו מותר או חומר שאי גילויו אסור לפי דין.
 
14 טז מותב חסר- היעדרות חבר ועדת משמעת שאינו יו"ר מישיבת דיון
 
14 יז מותב קטוע-נבצר ( לפי הוראות 14 ד' או 14 ח' ) מחבר ועדה שאינו יו"ר לסיים את הדיון יצורף חבר אחר ע"י יו"ר או שיישארו במוטב קטוע כאשר זכות הוטו ליו"ר הועדה. 
 
אפיק פרסום בניית אתרים