איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

דיני מתווכים-חוק המכר  


חוק המכר(דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה- 1974

 
•כללי
•משמעות של עסקת מכר
•בעייתיות
-קבלן פושט רגל במהלך הבניה
-קבלן פושט רגל בתום הבניה לפני רישום
   - הרוכשים מתמודדים עם נושים אחרים
   - ההשלכות,אדם נשאר בלי קורת גג
•פרשת חפציבה:
-הוגבר מנגנון הגנה
-הבנקים נכנסו לתמונה ומונה ממונה
•הגדרות
•ס'1
•מחיר הדירה
•לולא ההגדרה הרחבה היה ניתן להניח שמדובר במחיר הספציפי שהתחייב המוכר לשלם, אולם פרט לעלות הדירה יש עלויות נוספות כמו מחיר חניה, מחסן, חיבור חשמל, אגרות, היטלים, פיתוח סביבתי, שכ"ט עו"ד, תשלום על רישום בטאבו.
אין מקום לספקות, זהו הסכום הגלובלי המלא של העסקה.
•הבטחת כספי הקונה:
•ס'2
•הס' החשוב ביותר שמעניק את אותה הגנה צרכנית
•אסור לקבל מעל 7% אלא אם:
•1. ערבות בנקאית- "ערבות חוק מכר"
2. ביטוח
3. משכנתה
4. הערת אזהרה:
5. העברת בעלות או זכות אחרת:
•שאלה
•הגעתי למשרד מכירות, חתמתי חוזה לרכישת דירה על הנייר, נציגת המכירות מבקשת ממני, צ'ק בעל פירעון מיידי במקום של 60% מהסכום, מה הדין:
א. מותר
ב.אסור
ג.מותר רק 20%
ד.אסור לקחת מקדמה
•ב' –אסור ,ס' 2, נדרש 7%
•שאלה
»הגעתי למשרד מכירות, חתמתי חוזה לרכישת דירה על הנייר, נציגת המכירות מבקשת ממני, צ'ק בעל פירעון מיידי במקום של 60% מהסכום, מה הדין:
א. מותר
ב.אסור
ג.מותר רק 20%
ד.אסור לקחת מקדמה
•ב' –אסור ,ס' 2, נדרש 7%
•החלפת ערובה
•ס' 2א'
•ניתן להחליף ערבות או ביטוח אם:
-הושלמה הבניה
-נמסרה החזקה
•ניתן להחליף לאחרים אם התניה האוסרת כך בחוזה

•חובת יידוע בכתב
•ס' 2א'1
•לא ימכור אם לא יידע שיש זכות לערבויות-א
•אם הקבלן לא זקוק לערבויות חייב ליידע-ב'
•הבטחת כספים על מקרקעי ישראל-2ב'
•מהם מקרקעי ישראל?
•אם נבנתה דירה על קרקע מנהל, עד מתי צריך להבטיח את הכסף?
-הושלמה בניית הדירה בהתאם לחוזה המכר;
- נמסרה ההחזקה בדירה לקונה
- נחתם הסכם חכירה לדורות בין המנהל לקונה וההסכם כלל התחייבות מצד המנהל, להסדיר את רישום זכויות החכירה על שם הקונה בפנקסים.
•מדוע?
-הקבלן הוא בר רשות ולרוב מתקשר בהסכם פיתוח זמני, אין לו זכות חכירה ולכן לא יכול לרשום
•שאלה
•קניתי בית מקבל, אך החכרתי את המגרש ממנהל מקרקעי ישראל, האם אוכל לתבוע את המנהל בגין ליקויים?
א. לא
ב. ברור, המנהל הוא הבעלים.
ג. כן, רק אם הקרקע מהוונת.
ד. כל התשובות שגויות
•א-8ב'
•סייג תשלומים- ס' 3
•תשלום הוצאות על ידי המוכר-ס' 3א'
•הפעלת הבטוחות גוררת הוצאות כספיות ואם הקונה היה מודע להן, אז היה אולי בוחר לוותר על הבטוחה, כדי להמנע מהוצאה כספית נוספת,לכן:
•המוכר ישלם את ההוצאות-ס"ק א'
•אם הוצאה קבלה על שם הקונה אז הוא ישלם-ס"ק ב'
•הפרשי הצמדה
•ס' 3א'1
•סוגי מדדים
 
•ליווי פיננסי-3ב'
•מהו ליווי פיננסי?
•שיטת השוברים
•שובר כנגד ערבות בנקאית
•הפקת הערבות תוך 14 יום
 
•חובת תאגיד שנתן הלוואה ליידע- 3ג'
•מינוי ממונה- ס' 3ד'
•מטרת מינוי הממונה:
  ניהול, רישום ובירור פניות הציבור
•הרציונל
פיקוח על יישום החוק, שכולל רישום מפורט של עסקאות מכר,רישום בטוחות.
•חובת דיווח מוכר- ס' 3 ה
•סמכויות פיקוח-3ו'
-פיקוח ישיר
-אכיפה
•פיקוח על תאגיד בנקאי-3ח'
•דיווח שנתי-3ט'
•סנקציות
•ס' 4
 
אפיק פרסום בניית אתרים