איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

דיני תיווך-חוק מכר  

חוק מכר

מה מטרת החוק?
•תיקונים
•אחריות
•פרוטוקול מסירה
•מפרט טכני
•אי התאמה
•מהי דירה
•פיזי: חדר או מערכת חדרים
שימוש: מגורים עסק או כל צורך אחר.
לדג' מחסן
•ייעוד המבנה והשימושים בו מוגדרים במסגרת תכנית בניין עיר שחלה על מקום.
•מהי מכירה
•בעלות
•חכירה לדורות-רוב הקרקעות(93)
•התחייבות-דירה על הנייר
•פעולה באיגוד
"כהענקת זכות באיגוד, הסבתה, העברתה, או ויתור עליה, שינוי בזכויות הנובעות בזכות באיגוד, והכל בין כתמורה ובין שלא בתמורה".
•מוכר
•הגדרה
•המבחן הקובע הוא מבחן הכוונה-.
המחוקק תכנן ללכוד ברשת קבלנים, יזמים וכו..
•קבלנים מחזיקם ובונים דירות וזה המלאי העסקי שלהם.
•אך אדם שבונה בית ומוכר לא יחול עליו חוק זה, בכפוף לס' 9 שדן בחזקה.
•מי נחשב מוכר
•בקבלן
•מוכר על הנייר
•יזם
•לקחתי קבלן ביצוע, בניתי שני קוטגים  וגר באחד
•חובת מסירת מפרט
•ס' 2
•מה מטרתו?
-האם הקונה קיבל את מה שהובטח
-סטנדרט הבניה של הדירה
    -מימדיה, שטחה וכל פרט אחר בה
•תנאי מהותי שיוצר וודאות לגבי הממכר
•התחייבו לי ל-10 נקודות חשמל
•התחייב לי למטבח במטבחי הדקל
•אי התאמה
•ס' 4
•מהי?
-חמישה מקרים בסעיף
   - ליקויי בניה
   -פגמים
   - קיבלתי 5 נק' במקום 10
תחילת התקופה
תקופת אחריות-חובת הוכחה
4ב'- גם מחוק מכר אפשר לתבוע סעדים
פרשת אביצור- סחבת של הקבלן
•הודעה על אי התאמה
•ליקוי שנראה לעין- 4א'1
•ליקוי שלא נראה לעין-4א2
•זכות תיקון אי התאמה- 4ב'
-זמן סביר
•שאלה:
•תקופת האחריות, לצורך אי התאמה היא:
א. שלש שנים מתקופת הבדק.
ב. שנתיים מתקופת הבדק.
ג. שלש שנים מחתימת החוזה.
ד. שלש שנים מיום שקיבלתי מפתח

א.- ס' 4ג'
•מוכר שלא מסר מפרט
•ס'5
•מקובל לנסיבות העניין
•פס"ד צמיתות בע"מ- לגבי הסטנדרט, דירה עממית שונה מדירת פאר
•שאלה:
•קבלן מכר נכס ובמפרט ליד המילה כיורים בכל חדרי האמבטיה ובמטבח נשאר מקום ריק, לא מולא סוג, קונה קיבל את הנכס וראה כי אין בכלל כיורים, מה הדין:
א. הקונה יצטרך להתקין כיורים לבד.
ב. הקבלן יצטרך להשלים כמקובל לפי נסיבות העניין.
ג. הקבלן ישים את הסוג הזול ביותר.
ד. כל התשובות לא נכונות
•ב' 5ב'
•תקנון בית משותף
•ס'6
•מטרתו
•דוגמא
•ס' 6א'-קביעת מתחזק
•מיהו-ס'71 ב' 1 לחוק המקרקעין
•על הקבלן לציין פרטיו
•הגבלה ל-3 שנים
•קבלן שמצמיד לעצמו
•המשך
•שמירת זכויות-ס' 7
•התניה- ס' 7א'-ביטול החוק כקוגנטי
-לדג' חתימה על מסמך שהמוכר לא חב בתיקון ליקויי בניה- לא תופס
•דין המדינה-ס28
האם הקבלן נחשב מוכר בחכירה מהמדינה?
•ס' 13- שר השיכון
 
•שאלה
•קניתי דירה במחיר של 20% מתחת למחיר השוק, אך הייתה התנייה בחוזה שקניתי את הבית AS is
כלומר, איך שהוא, אם יהיה  נזק, המוכר לא יצטרך לתקן, האם תניה כזו תופסת?
א. כן,כי לקחתי את זה בחשבון ששילמתי מחיר נמוך
ב. לא.
ג. כן, כי הסכמתי ואי אפשר לבטל עסקה בכדאיות העסקה.
ד. עלות התיקונים תחולק בין הצדדים.

ב'. ס' 7א'
•חזקה
•במידה והמוכר לא גר בדירה: הדירה הושכרה לאחר לתקופה מינימלית של שנה.
במידה והמוכר גר בדירה: תקופת המגורים היא למעלה משישה חודשים

אם זה לא מתקיים, נניח שהאדם בנה במטרה למכור
•המשך
•עונשין- ס' 10
הרתעתי
•תחולה- ס'11
•תחיל ה-ס' 12
•כלומר, חוק המכר דירות יחול בבניין שבנייתו הסתיימה ביום 1.1.75 או מועד מאוחר יותר
דירות שחוזי המכר לגביהן נכרתו ביום 1.1. 75 או במועד מאוחר יותר.
•אך הוראת ס' 6 לחוק, נכנסה לתוקף ביום ;.10.73 וקויימה לצד הוראות חוק מכר כללי.
•ס' 11ב'- עוסק בתחולתו שלתו של תיקון מס' 3 לחוק משנת 1990, ויחול על דירות בבניינים שבנייתם נסתייימה ביום כניסת החוק לתוקף 2.8.90 אוו במועד מאוחר יותר, או על דירות שחוזי מכר מכר לגביהן נכרתו ביום כניסתו של התיקון לתוקף או במועדים של אחריו


 
אפיק פרסום בניית אתרים