איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

דיני תיווך-דיני מקרקעין  

דיני מקרקעין 

•עו"ד שרון הר זהב
 
•רישום בפנקסים-הגדרה
•מטרה
•זכות עיון
•למה מתחלקים המקרקעין במדינה?
•מהם הפנקסים?
•תנאי לתקפות זכות במקרקעין הוא רישום בפנקסים
•האם רישום בפנקס של חברה משכנת או במנהל נחשב?
רישום במקרקעין מוסדרים ראיה חותכת
•מקרקעין מוסדרים-היסטוריה
המדינה כערבה על הקרקע

 
•הגדרות
•מהו מקרקעין?
•הגדרה
•ס' 11-עומק וגובה
•ס' 12-המחובר לקרקע
 
•בעלי תפקידים
•רשם המקרקעין
- ניהול פנקסים
-רישום הערות ועסקאות
•המפקח על המקרקעין
   -מנהלית:רישום ראשון  ופיקוח
   - משפטית
•הממונה על המרשם:
ביטול רישום בפנקסים, ערר
•זכויות במקרקעין:
•חמש זכויות ס' 1-5
•פירוט
•כולן עסקאות במקרקעין
•הגדרות בחוק
•סוגי שכירויות
•שכירת קצרה
•חכירה
•חכירה לדורות
•מביאים בחשבון את תקופת האופציה בכדי לקבוע איזה סוג שכירות מדובר
•טבלה שדנה ברישום מצ"ב
•זכות השאילה-ס' 83
•על זכות השאילה יחולו הוראות השכירות
•משכנתא
•הגדרה
-חוק המקרקעין
- חוק המשכון
•הנכס הוא הערב בעסקה.
•מי הצדדים לעסקה?
-בעל המשכנתא-נושה
-הממשכן-חייב
•ניתן לעשות כל עסקה,לרבות משכון ומכירה,בכפוף למוסכם
•מימוש המשכון
•זיקת הנאה
•הגדרה-ס' 5
•תוכן-93
•סוגי זיקות-92
•דרישת הכתב
•לעבור על הסעיפים
•חריגים ל-30 שנה-ס'94
-מקרקעי ציבור-ס' 113ג'
-הודעה בכתב
•זכות קדימה
•מהי?
•על מי חל(106):
-בעלות
-חכירה לדורות
•חריג-העברה ללא תמורה-104
•מתי קיימת:
- מכח הסכם-99
- יורשים במשק חקלאי-100
-בני זוג -101
•עסקאות ורישומן
•הגדרה-ס' 6- חל על כל הזכויות
•חובת הרישום(7א')
•פומביות הרישום
•פנקסי המקרקעין
•מה רושמים בפנקסים?
-עסקאות)5הזכויות)
-פסקי דין, החלטות, צווים ועיקולים
-כל דבר אשר טעון חיקוק.
•אופן העברת הזכות-לפי שטר
•עסקה במקרקעין
•מסמך בכתב- ס' 8
•זכרון דברים
•אין תוקף לעסקה בחלק מסויים במקרקעין-ס' 13
חריגים:
-דירה בבית משותף-ס' 54
-שכירות
-זיקת הנאה
•שאלה
•שירלי ושי סגרו בעל פה ששי תשכור משירלי את הדירה בכפוף לתשלום חודשי של 3000 ₪ לחודש, האם נסגרה עסקה במקרקעין:
א. כן
ב.לא, כי לא סגרו גם תנאי תשלום.
ג. לא כי אין מסמך בכתב.
ד. כל התשובות לא נכונות
•עסקאות נוגדות
•מתי יכול להיווצר מצב של עסקאות נוגדות?
•מתי זכותו של השני תגבר?
נתן תמורה.
•תום לב של
•העסקה נרשמה בעודו בתום לב
•רכישה בתום לב
•ס' 10
•ראיה לכאורה מול ראיה חותכת
•תחום הבעלות
•הגדרה בעלות
•עומק וגובה-ס' 11
-חוק המים תשי"ט- 1959
-חוק נכסי המדינה,התשי"א-1951(נפט)
-חוק הטיס 1927
•המחובר לקרקע-ס' 12
•היקף העסקה= ס' 13
•הגבלת הזכויות-ס'14
•הגנת הבעלות והחזקה
•החזקה-ס' 15
•השבת חזקה בנכס- ס' 16
• תביעה הבאה לצורך מניעה בשימוש-ס' 17
• תביעה לעשיית דין עצמי-18
•תביעה להחזרת המצב לקדמותו- ס' 19
-פולש 40 יום שלא השתמשו בכח תוך 30
 
•שאלה
•נסעתי לדרום אמריקה לשנה, חזרתי הביתה, גיליתי שמישהו גר לי בבית, האם אוכל לדרוש את פינויים:
א. כן
ב.לא
ג.  רק שוכר יכול לדרוש פינוי.
ד. כל התשובות לא נכונות.

א. ס' 16
•שיתוף במקרקעין
•מהי בעלות משותפת(מוש"ע)
- בני זוג
- חברים
- יורשים
•ס' 27,28
•הסכם שיתוף:
מסדיר את יחסי השיתוף, דרך ניהולם, זכויות וחובות בהסכם שיתוף.  שנרשם כוחו יפה גם כלפי אדם אחר.
- לדג' אי הכנסת בע"ח
השלכת הרישום
•שיתוף במקרקעין
•ניהול ושימוש-ס' 30
•מחלוקות יוכרעו בדעת רוב ואין הכוונה לרוב מספרי, אלא רוב בחלקים המשותפים.
עניינים החורגים משימוש סביר טעונים הסכמת כולם.
- לדג' הכנסת דייר מוגן
•זכותו של שותף יחיד: ס' 31
-ס' זה חל כאשר אין הסכם שיתוף בין השותפים.
•שותפות המשך
•נשיאת הוצאות-32
•תשלום בעד שימוש- 33
•זכות השותף לעשות בחלקו-34
-ניתן למכור, למשכן ולהשכיר לאחר ללא הסכמת יתר השותפים.
- הגבלה יפה לחמש שנים
- עסקה בחלק בלתי מסויים
•הזכות לפירות-35
•קיזוז-36
•פירוק  שיתוף
•37-45
•הסכם או צו ביהמ"ש
•חלוקה בעין-בהתאם לתשריט מאושר
•מכירה
•פירוק דרך הפיכה לבית משותף
•סימן ג' ו-ד'
•בניה ונטיעה במקרקעין משותפים
ס' 46-48
•מחוברים שבמיצר:
ס' 49-51
 
אפיק פרסום בניית אתרים