איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

פסקי דין לבחינה  

פסקי דין לבחינה

עו"ד שרון הר זהב
•ע"א 2144/91 הנרי מוסקוביץ
•מבנה בתי המשפט והצדדים                  עמ' 114
•עובדות המקרה
  -פרק זמן-20 חודשים
  -גובה העסקה (7,350,000$)
 
•פסיקת ביהמ"ש העליון
•דיני התיווך הם ענף מדיני החוזים
•חוזה תיווך
•הפרת חוזה אינה שוללת זכאות לדמי תיווך
•תום הלב(-116-1)
•מבחן הסיבתיות האם מספיק(2-117)?
•שני מקרים:
מתווך מפגיש נכרתת עסקה
מתווך מפגיש לא נכרתת-נכנס עוד מתווך
 
 
•מבחנים (-118 3)
•תקופת זמן שמנתקת את הזיקה
-במקרה דנן
-וולגל- 6 חודשים למגרש
-פרזות-עשרה חדשים-שוכרת רצתה לקבל הצעות נוספות-לא נותק
-רג'ואן-3 שנים(הציע לשוכר לרכוש נכס-נותק)
•מהו הנוהג?
מכשיר להשלמת תוכן של חוזה
   -אובסיוביץ(4)
   - ס' 46 לחוק החוזים(5)
 
•ת.א 2461/01 דרור בראון נ'  יפה סידון
•עובדות המקרה
•חוזה בלעדיות
•דרישה לטופס נפרד
•האם חוק החוזים גובר על חוק המתווכים?
•נפקות תיקון 4- משמעות מסמך נפרד(-137-6)
•"בלעדיות: "
•פעולות שיווק
•1081/06 מדינת ישראל נגד אופז עדי
•עובדות המקרה
•הרשעה לפי ס' 12
•חזקת המודעות
•ס' 96 לחוק לשכת עורכי הדין
•מדוע המתווך אינו נקי מאינטרסים?(7-147)
•1966105 קשתות הנשיא נ' דוד שמעון
•מתווך מסר זכרון דברים ממגוון נסחים
•מה טענת ההגנה של המתווך?
•ס' 12
•האם זכה המתווך8-155
•6577/98 טרנס גלובל נ' נתנאל אל אל סי
•עובדות המקרה
•האם חסרון פרטיים מהותיים, לגבי מהות העסקה, מחיר וכתובת משנה?(9-158)
ס'14
ס'9
•הגדרות לקוח ומקרקעין חלות גם על התחום העסקי
•קוגנטיות החוק מול ס' 26 לחוק החוזים וחובת תו"ל
•חשיבות הצורניות:
-ראייתית
-רצינות
-מודעות
•מה הואילו חכמים בתקנתם?
•פס"ד שיריזיאן-(10-161)
•אין בתשלום דמי תיווך כדי לרפא פגם שנפלה בהזמנה
 
   
 
•158/77 חוה רבינאי נ' מן השקד
•עובדות המקרה.
•האם זיכרון הדברים הוא הסכם מחייב או רק חומר גולמי שמהווה שלב במשא ומתן שטרם הסתיים?
•גמירת דעת
•מבחנים:
-כוונת הצדדים
-קיום פרטים מהותיים
•דרישת הכתב
 
 
 
•נוסחת הקשר
•מהי?
•מתי מחייב?
-"עד שיוכן"
- "הצדדים מתכוונים לחתום על הסכם פורמלי"
-"עם חתימת החוזה שיערך אצל עו"ד"
 
•שערוך
•7247/94כוכבה יצחקוב נ' מרדכי אביב
עובדות המקרה
-חשיבות הסכם תיווך
-שרשרת הסיבתיות (5)
-חובת תום הלב של הצדדים.
-נקבע כי היתה גורם ייעיל
-גורם נוסף שמנתק את הזיקה
-הערעור התקבל בחלקו
 
•294/76אנגלו סכסון נ' רחל פסרמן
•עובדות המקרה
•צבי אריאלי(6)
•העסקת מתווך נוסף שלא לצורך לא מנטרלת את הראשון
•גורם יעיל הינו:
נשוא העסקה זהה
מחיר שהוצע קרוב למחיר הסופי
לא עבר זמן רב
•ידיעת אשתו כידיעתו
 
•2643/97שלמה גנז נ' בריטיש וקולוניאל
•עובדות המקרה ותרשים
•נוטריקון בעלת זכות חוזית מעין קניינית-ס' 7
•ס'9-מדבר על "התחייבות"-לא קנייני
•אין בעדיפותו של הראשון בזמן למנוע פיצויים מהשני
•ס'9
•שיקולי הצדק של השני בזמן מרוקנים מתוכן את ס' 9
 
 
 
•מהו תום לב?
•אי רישום הערת אזהרה מהווה חוסר תו"ל וגרם לתאונה משפטית.
•מוכר שני לא נקי שכן ידע שמכר פעמיים
 
•ציון שושני נ' אברון את פורת בע"מ
•עובדות המקרה
•משמעותו של זכרון דברים מחייב למתווך
•האם ביטול זכרון דברים פוגע במתווך?
•"עצם הפרת החוזה אינה מבטלת התחייבות עם צד ג'".
•זכות לתבוע פיצוי מהשני.
 
•107/86 אהרון חסין נ' דוד בלס
•עובדות המקרה
•מתווך זוכה בשכרו משהביא את הצדדים להסכם מחייב.
•אי מימוש ההסכם על ידי הצדדים אינו שולל מהמתווך את שכרו, אלא אם הותנה אחרת.
•נוהג בעסקאות תיווך.
•ריבית תחויב מיום חתימת זיכרון הדברים ולא מהגשת התביעה
•2285/05 אבנר שמואלי נ' דורון סמוכה
•עובדות המקרה
•בלעדיות
•פעולות שיווק.(7)+(8)
•המתווכים פעלו בשקידה ראוייה.
 
•209/01 זיוה וזאב מאיר נ' טלי שושן
•עובדות המקרה.
•ס' 8
•נסח טאבו
•(9) (10)
 
•3455/06 דה  כהן נ' אלון עמרם
•עובדות המקרה.
•פסקי דין סותרים
•התייחסויות בחוק המתווכים(15,13,14)
•ס' 30 חוזה פסול
•(11) 12)
 
•035922/07 מרדכי עוז נ' משה עזרא
•האם מתווך צריך להוציא נסח טאבו(13)
 
•שת"פ בע"פ תפס
•תא 50812/06 זילברג מיכאל נ' סגל משה
•אי רישיון בתוקף מהווה עילה למחיקה על הסף(13)
•458208/07 אהרון גופר
•בלעדיות
 
אפיק פרסום בניית אתרים