איזור
מחדרים
עד חדרים
עיר / ישוב
ממחיר
עד מחיר
שכונה
מקומה
עד קומה
סוג הנכס
טקסט חופשי
חפש

רשם המתווכים במקרקעין -23.10.2017 שאלון מספר 01גירסה 1-משרד המשפטים  

רשם המתווכים במקרקעין -23.10.2017 שאלון מספר 01גירסה 1-משרד המשפטים

 
סתיו 2017
23.10.2017

 

 להלן שאלות למבחן

הוראות לנבחן:
משך הבחינה - שעה וחצי. חומר עזר מותר בשימוש: דיני מתווכים במקרקעין חוקים ותקנות - הניתן בבחינה ע"י רשמת המתווכים ויש להחזירו בסיום הבחינה. מילון או מילונית אלקטרונית. אין לקפל, להדק במכונת הידוק או לחורר את "דף התשובות לנבחן". ציון עובר - 60 נקודות. בכל שאלה עליך לבחור את התשובה הטובה והנכונה ביותר בהתאם לחומר הבחינה ולסמנה ב"דף תשובות לנבחן" על-ידי סימון Xבמקום המתאים. סימון שתי תשובות נכונות  - התשובה תיפסל. בדף התשובות יש להשתמש בעט כחול/שחור בלבד. עליך לסמן ב-X את המקום המתאים לתשובה שבחרת. אם ברצונך לשנות תשובה שכבר סימנת, עליך למחוק את התשובה על-ידי מילוי כל הריבוע בצבע כחול/שחור, ולסמן ב-X את התשובה החדשה. אם שינית את דעת שנית, עליך למלא שוב את הריבוע בעט כחול/שחור ולכתוב בצד הריבועים את התשובה החדשה שבחרת. 
 
 
                                                                                                            בהצלחה!
 
1. 6 בעלי דירות בבית משותף בנהריה פנו וקיבלו היתר בנייה לביצוע עבורה ברכוש המשותף, על פי תוכנית חיזוק (תמ״א 38). ההיתר ניתן לעבורה ברכוש המשותף, שמטרתה חיזוק ושינוי ברכוש המשותף שאינו הרחבת דירה או בניית דירה חדשה. בבניין 10 דירות זהות בשטחן. 4 בעלי רירות מתנגדים לביצוע עבודת החיזוק האמורה.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר .
א. ההתנגדות תתקבל - ביצוע עבודת חיזוק ברכוש המשותף, שמטרתה שינוי ברכוש המשותף שאינו הרחבת דירה או בניית דירה חדשה, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף.
ב . ההתנגדות תידחה - ביצוע עבודת חיזוק ברכוש המשותף, שמטרתה שינוי ברכוש המשותף שאינו הרחבת דירה או בניית דירה חדשה, טעון החלטה מראש של רוב בעלי הדירות בבית המשותף.
ג . ביצוע עבודת חיזוק ברכוש המשותף, שמטרתה שינוי ברכוש המשותף שאינו הרחבת דירה או בניית דירה חדשה, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, ואולם רשאי המפקח על המקרקעין לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של שני שלישים מבעלי הדירות.
ד . ביצוע עבודת חיזוק ברכוש המשותף, שמטרתה שינוי ברכוש המשותף שאינו הרחבת דירה או בניית דירה חדשה, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, ואולם רשאי המפקח על המקרקעין לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של ארבע חמישיות מבעלי הדירות.
 
2. הזוג יוסף וחנה רכשו דירה בת 4 חדרים מהקבלן י. כהן בפרויקט "רננים" שבחדרה. בחוזה המכר נקבע כי תאריך מסירת הדירה לרוכשים יהיה 1.5.2016. בשל עיכוב בבנייה, הדירה נמסרה בפועל לרוכשים באיחור, בתאריך 15.7.2016.
בנסיבות העניין, האם בני הזוג יוסף וחנה זכאים לפיצוי מקבלן!
א. לא, מכיוון שבחוזה המכר לא סוכם על פיצוי בשל איחור במסירת הדירה.
ב . לא, מכיוון שלא עברו שלושה חודשים מהמועד שנקבע בחוזה למסירת הדירה.
ג . כן, גם ללא הוכחת נזק.
ד . כן, אולם רק אם הרוכשים יוכיחו את הנזק שנגרם להם בשל האיחור.
3. רחל בעלת דירת מגורים הרשומה בלשכת רישום המקרקעין. על הדירה רשומה זכות קדימה לטובת אחיינה דוד. לימים הבת של רחל נישאה ורחל מעוניינת לתת במתנה את הדירה לבת שלה. דוד טען בפני רחל כי עליה להציע לו קודם את הדירה בשל זכות הקדימה שלו.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
 
א. רחל צריכה להציע קודם את הדירה לדוד, מאחר שרשומה לטובתו זכות קדימה.
ב. רחל לא צריכה להציע קודם את הדירה לדוד, מאחר שזכות קדימה לא תחול על העברה ללא תמורה.
ג . רחל לא צריכה להציע קודם את הדירה לדוד, מאחר שזכותה להעביר נכס לבן משפחה קרוב, בתמורה או לא בתמורה, גם אם רשומה זכות קדימה על הנכס.
ד . רחל לא צריכה להציע קודם את הדירה לדוד, בעל זכות הקדימה, ותוכל להעביר לבת שלה את הדירה רק לאחר קבלת אישור מהמפקח על המקרקעין.
 
4. זכויותיו של איתמר בדירה בעפולה, שנבנתה ע״י עמידר, רשומות ברשות (במינהל) מקרקעי ישראל ואצל עמידר ־ החברה המשכנת. זכויותיו בדירה טרם נרשמו בפנקסי המקרקעין. איתמר מבקש לשעבד את דירתו לצורך קבלת הלוואה מהבנק.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. לא ניתן לשעבד דירה שנבנתה על ידי חברה משכנת כל עוד זכויות הדייר בדירה לא נרשמו בפנקסי המקרקעין.
ב . לא ניתן לשעבד דירה שנבנתה על ידי חברה משכנת, שכן זכויות הדייר בדירה הינן זכויות חוזיות ולא קנייניות.
ג . ניתן לשעבד את הדירה - שיעבוד הדירה הרשומה בחברה משכנת יירשם ברשם המשכונות.
ד . ניתן לשעבד את הדירה ־ שיעבוד הדירה הרשומה בחברה משכנת יירשם באגף רישום והסדר מקרקעין
(טאבו).
 
5. סמדר ואביתר החליטו למכור את דירתם הישנה, בה הם מתגוררים מזה 8 שנים, ולקנות במקומה דירה חדשה מקבלן. על דירתם הישנה רובצת משכנתא לטובת בנק "משכן". מאחר שאין באפשרותם של סמדר ואביתר לסלק את ההלוואה שנטלו מהבנק לצורך רכישת דירתם הישנה, הם מבקשים להעביר את המשכנתא לדירה החדשה.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר.
 
א. עם מכירת דירתם הישנה על סמדר ואביתר חלה החובה לפרוע את מלוא יתרת ההלוואה, אותה נטלו מהבנק לצורך מימון דירתם, ולאחר מכן באפשרותם ליטול משכנתא חדשה למימון הדירה החדשה שבכוונתם לרכוש.
ב . עם מכירת דירתם הישנה באפשרותם של סמדר ואביתר לבצע, בהסכמת הבנק, גרירת משכנתא, ולהחליף את דירתם הישנה המשועבדת לבנק כבטוחה כנגד ההלוואה, בדירה החדשה.
ג . עם מכירת דירתם הישנה חובה על סמדר ואביתר לפנות לבנק ולבצע הקפאת משכנתא לתקופה קצובה עד למועד רכישת הדירה החדשה.
ד. עם מכירת דירתם הישנה סמדר ואביתר רשאים להודיע לבנק, באופן חד צדדי, כי בכוונתם להעביר את השיעבוד לדירה החדשה.
 
6. בתוכנית המיתאר החלה על מגרש ביבנה, נקבעו אחוזי בנייח בסך 85% וחם כוללים את סך כל חבנייח חמותרת. בעלי חמגרש ניצלו 75% מזכויות חבנייח חמותרות, לצורך בניית בית רחב מידות על חמגרש. כעבור 10 שנים מגמר בניית חבית ואיכלוסו, חגישו בעלי חמקרקעין בקשה להיתר בנייח להגדלת חשטח חבנוי, תוך שחם מבקשים חפעם לנצל את כל אחוזי חבנייח המותרים על חמגרש. בנסיבות העניין, איזח מהמשפטים חבאים חוא חנכון ביותר.
 
א. אין מניעה להגשת הבקשה להגדלת השטח הבנוי ־ כאשר לא כל אחוזי הבנייה במקרקעין מנוצלים; ניתן לבקש היתר בנייה להגדלת השטח הבנוי, במסגרת זכויות הבנייה המותרות.
ב. לא ניתן להגיש בקשה להגדלת השטח הבנוי; עם גמר הבנייה, קבלת טופס 4 ואיכלוסו של הבית אין באפשרות בעלי המקרקעין לבקש לנצל את יתרת אחוזי הבנייה המותרים על המגרש.
ג . אין מניעה להגשת הבקשה להגדלת השטח הבנוי ובלבד שבעלי המקרקעין יכללו בה בקשה ל״הקלה" לניצול כל אחוזי הבנייה המותרים על המגרש.
ד . אין מניעה להגשת הבקשה להגדלת השטח הבנוי ובלבד שבעלי המקרקעין יכללו בה בקשה ל״סטייה ניכרת מתוכנית" לניצול כל אחוזי הבנייה המותרים על המגרש.
 
7. יפעת פנתח לסיגלית, מתווכת מקרקעין מוסמכת, בבקשח כי תסייע לח למצוא רוכש למגרש שבבעלותח. סיגלית, חמתווכת, נענתה בשמחה לבקשתה של יפעת והשתיים חתמו על מסמך אחד חנושא את חכותרת ׳הסכם לחזמנת שירותי תיווך במקרקעין בבלעדיות לתקופה של שישה חודשים׳, בו לא פורטו פעולות השיווק שתבצע סיגלית. בטרם חספיקח סיגלית לפרסם את חמגרש למכירה בלוחות המודעות הרלוונטיים, היא גילתה לתדהמתה כי בתוך תקופת הבלעדיות נמכר המגרש לזוג רוכשים, שהובאו ע״י מתווך אחר אשר גבה מיפעת עמלת תיווך. סיגלית עומדת על כך כי ישולמו לה דמי תיווך תמורת העיסקה.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר.
א. סיגלית זכאית למלוא דמי התיווך שכן בינה לבין יפעת נכרת הסכם מחייב להזמנת שירותי תיווך.
במקרקעין בבלעדיות. ־
ב. סיגלית זכאית למלוא דמי התיווך, מאחר שחלה בעניינה חזקת "הגורם היעיל" לגבי העיסקה, שנכרתה בתוך תקופת הבלעדיות.
ג . סיגלית אינה זכאית לתשלום דמי תיווך, מאחר שיפעת כבר שילמה עמלת תיווך למתווך אחר.
ד. סיגלית אינה זכאית לתשלום דמי תיווך, מאחר שההסכם עליו חתמה עם יפעת אינו עומד בדרישות החוק
והתקנות. 
 
11. אבשלום, בעל בית פרטי בסביון, פנה למרדכי, מתווך מורשה במקרקעין, וביקש ממנו למצוא רוכש לבית. אבשלום ומרדכי הם מכרים ותיקים ובאחת השיחות האישיות ביניהם גילה אבשלום למרדכי כי הוא נתון בחובות כבדים המעיקים עליו מאד. מרדכי פעל בנמרצות כדי למצוא רוכש לנכס של אבשלום ולשמחתו הגיע למשרדו לקוח אשר הביע התעניינות רבה בעיסקת המכר האמורה. על מנת לקדם את העיסקה פעל מרדכי על דעת עצמו וגילה לרוכש הפוטנציאלי כי אבשלום נתון בחובות ומצבו הכלכלי בכי רע. הרוכש הציע לרכוש את הנכס במחיר מופחת, אבשלום קיבל את הצעתו ועיסקת המכר הושלמה.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. מרדכי נהג כשורה, עת מסר לרוכש פרטים אודות מצבו הכלכלי של אבשלום, שכן על מתווך חלה חובה למסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בעניין הנוגע לעיסקת התיווך.
ב . מרדכי נהג כשורה ולטובתו של אבשלום. מרדכי היה הגורם היעיל בעיסקה וגילוי המידע שהיה בידו אודות מצבו הכלכלי של אבשלום, הוא שהביא לתוצאה המצופה.
ג . מרדכי נהג שלא כדין כאשר מסר פרטים אודות מצבו הכלכלי של אבשלום, שכן למתווך אסור לגלות, שלא בהסכמת הלקוח, מידע שהובא לידיעתו, זולת אם הוא חייב לגלותו לפי דין.
ד. מרדכי נהג שלא כדין ועבר עבירה משמעתית של ׳אי גילוי עניין אישי׳ בכך שלא גילה לרוכש כי הוא ואבשלום מכרים ותיקים.
 
12. שמעון הוא בעל דירה בבית משותף, המתוחזק ע״י חברת ניהול. חברת הניהול נבחרה על ידי בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. שמעון אינו מרוצה מהדרך בה חברת הניהול מתחזקת את הבניין, וכמחאה הפסיק לשאת בהוצאות הבניין השוטפות. חברת הניהול החליטה להגיש נגד שמעון תביעה למפקח על המקרקעין, בגין אי תשלום ההוצאות האמורות. לטענת שמעון רק נציגות הבית המשותף, ובעלי הדירות בו, הם שרשאים לתבוע אותו בפני המפקח על המקרקעין.
בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר!
א. שמעון טועה; למפקח על המקרקעין ניתנה הסמכות להכריע בסכסוך האמור גם במקרה שהמתחזק הוא צד לסכסוך והוא מגיש התביעה.
ב . שמעון צודק; כאשר המתחזק הוא מגיש התביעה - למפקח על המקרקעין ניתנה הסמכות להכריע בעניינים הנוגעים אך ורק לסכסוכים בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת.
ג . שמעון טועה; למפקח על המקרקעין ניתנה הסמכות להכריע בכל הסכסוכים המתגלעים בין בעלי דירות בבית המשותף לבין צדדים שלישיים באשר הם.
ד. שמעון צודק; למפקח על המקרקעין לא ניתנה הסמכות להכריע בסכסוכים, אם מגיש התביעה הוא המתחזק.
 
13. פסק דין ת״ק 12־09־41268 נועם יואל כחן נ׳ אנדרי גולן דן בזכאות לקבלת תשלום דמי תיווך מלקוח, שהוצגה לו דירה מדגמית להשכרה, מתוך כוונה שהצגת הדירה המדגמית תזכה את המתווך בדמי תיווך וזאת לאחר כריתת הסכם שכירות ביחס לכל דירה אחרת בבית המשותף. בית המשפט דחה את תביעת המתווך לקבלת דמי תיווך.
על בסיס מה החליט השופט על דחיית התביעה!
א. המתווך לא מסר ללקוח העתק מההזמנה לביצוע פעולות תיווך, המתווך לא ציין בהזמנה פרטים מלאים ופירוט הדירות אותן הציג, והמתווך לא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות בין המשכיר לבעלי הדירה.
ב . המתווך נמנע מלמסור לידי הלקוח עותק חתום מהסכם התיווך, המתווך לא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות בין הלקוח לבעלי הדירה, והמתווך נמנע מלהציג בפני השוכר רישיון תיווך בר תוקף.
ג . בהזמנת התיווך היו פרטים חסרים, המתווך לא היה הגורם היעיל שהביא להתקשרות בין הלקוח לבעלי הדירה, והמתווך נמנע מלהציג בפני השוכר רישיון תיווך בר תוקף.
ד . המתווך נמנע מלמסור ללקוח העתק מההזמנה, המתווך נמנע מלהציג בפני השוכר רישיון תיווך בר תוקף ובהזמנת התיווך היו פרטים חסרים. 
 
17. אפרת, יזמיתנדל״ן, חתמת על הסכם חכירת עם רשות (מינמל) מקרקעי ישראל בקשר לבניין משרדים אותו מקימת. כעת מבקשת אפרת לשנות את יעורו של מנכס למגורים כרי למעלות את שוויו.
בנסיבות מעניין, איזת מממשפטים מבאים תוא מנכון ביותר.
א. כתנאי למתן הסכמת המינהל לשינוי הייעוד אפרת אינה מחויבת בתשלום לרשות (מינהל) מקרקעי ישראל.
ב . כתנאי למתן הסכמת המינהל לשינוי הייעוד על אפרת לשלם לרשות (מינהל) מקרקעי ישראל דמי היטל השבחה.
ג . כתנאי למתן הסכמת המינהל לשינוי הייעוד על אפרת לשלם לרשות (מינהל) מקרקעי ישראל דמי היתר.
ד . כתנאי למתן הסכמת המינהל לשינוי הייעוד על אפרת לשלם לרשות (מינהל) מקרקעי ישראל דמי חכירה.
 
18. יעל ואביתר מם בני זוג אשר בבעלותם רירה בבאר שבע. נישואימם של משניים עלו על שרטון ומם מצויים במליכי גירושין, שבמסגרתם פסק בית ממשפט כי יעל תרכוש את חלקו של אביתר ברירת. בנסיבות מעניין, איזה מהמשפטים מבאים מוא מנכון ביותר!
א. חלוקת רכוש כאמור, אגב הסכם גירושין, תיחשב כמכירה היוצרת חיוב במס שבח ובמס רכישה.
ב . חלוקת רכוש כאמור, אגב הסכם גירושין, לא תיחשב כמכירה ועל כן במקרה זה לא נוצר כלל אירוע מס.
ג . חלוקת רכוש כאמור, אגב הסכם גירושין, לא תיחשב כמכירה לצורכי מס, ובלבד שרכישת חלקו של
אביתר בדירה על ידי יעל תתבצע ממקורות מימון חיצוניים.
ד . חלוקת רכוש כאמור, אגב הסכם גירושין, לא תיחשב כמכירה לצורכי מס, ובלבד שרכישת חלקו של
אביתר בדירה על ידי יעל תתבצע ממקורות מימון פנימיים - מתוך הנכסים המשותפים של בני הזוג.
 
19. שמרית רכשה דירה בת 3 חדרים ששטמה 125 מ״ר, ביצעה בה שיפוץ פנימי נרחב (שברה ומוסיפה קירות פנימיים בלבד, ללא פגיעה בחיצוניות, בשלד ובחזית מבניין) ומפכה אותה לדירה בת 5 חדרים. שטחה של מדירה נותר כשמיה. עתה מבקשת שמרית למכור את דירתה, באמצעות יוסף, מתווך מקרקעין מורשה, אשר נשאל ע״י לקוחותיו מאם שמרית אוחזת בידה מיתר בנייה לשינויים שבוצעו בדירה.
בנסיבות מעניין, איזה מהמשפטים מבאים הוא מנכון ביותר.
א. העבודות שביצעה שמרית, הגדלת מספר החדרים בדירה, טעונות היתר בנייה מטעם רשות הרישוי המקומית.
ב. העבודות שביצעה שמרית בדירה הן בגדר שינוי פנימי שאינו טעון היתר בנייה.
ג . עבודות בנייה, מכל סוג שהוא, שמבצע בעל דירה ברכושו הפרטי, אינן טעונות היתר מטעם רשות הרישוי המקומית.
ד. עבודות בנייה, מכל סוג שהוא, שמבצע בעל דירה ברכושו הפרטי, טעונות הרשאה להקלה.
 
20. בית ממשפט חייב בפסק הדין בתאריך 1.1.2017 את בנימין, מתווך במקרקעין, לשלם לרועי סך של 1,000,000 ש״ח.
בנימין, שחשש כי רועי יעקל את דירתו (מאמצעי מיחיד שברשותו לתשלום מחוב), העביר את דירתו על שם בנו במתנה.
בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים מבאים הוא מנכון ביותר.
א. בנימין עבר עבירה פלילית שהעונש בגינה הוא מאסר בפועל.
ב . בנימין לא עבר עבירה פלילית.
ג . בנימין הפר את חובת ההגינות והזהירות לפי חוק המתווכים.
ד . רשם המתווכים רשאי לבטל את רישיון התיווך של בנימין. 
 
25. ליאור חתם על הסכם לרכישת רירה מקבלן. בהסכם רשום שהקונה מסכים לשלט 20% מהתמורה ללא קבלת ערבות בנקאית או ביטוח, וזאת תמורת הנחה בשיעור של 20,000 ש״ח ממחיר הדירה. בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר .י
א. אין כל בעיה להסכים לוויתור על ערבות בנקאית או ביטוח.
ב . אין כל תוקף להסכמה לוותר על ערבות בנקאית או ביטוח, גם אם הצדדים הסכימו על כך בהסכם המכר.
ג . אם החוזה נחתם בנוכחות עורך דין ובהסכמת הבנק המלווה, אז אין איתו כל בעיה.
ד . אין כל בעיה להסכים על ויתור על ערבות בנקאית, ובלבד ששיעור ההנחה לא יעלה על 7% ממחיר הדירה.

 
אפיק פרסום בניית אתרים